Avtalevilkår for regnr.1881.no betaling

Betalingsløsningen på regnr.1881.no er et enkelt 1-klikk betalingssystem for digitalt innhold. Levering av innhold skjer umiddelbart ved kjøp.

  1. Du må være fylt 18 år for å bruke denne tjenesten
  2. Betaling skjer med Vipps
  3. Vi forbeholder oss retten til å kansellere eventuelle ubrukte tilganger ett år (1) etter kjøpet
  4. Du aksepterer at 1881 kan kontakte deg ved behov i forhold til å kunne levere det som er bestilt
  5. Eventuelle tvister avgjøres etter norsk rett med Oslo som verneting
  6. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap og skade

Partene

Selger er Digitale Medier 1881, Postboks 382 Sentrum, 0102 Oslo, organisasjonsnummer 995 955 334, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Nettstedet er regnr.1881.no.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Angrerett

Hvis kjøper angrer kjøpet av varen på 1881 Regnr, må kjøper gi selger melding om angreretten innen 14 dager fra kjøpstidspunktet. Ved bruk av angreretten på 1881 Regnr må kjøper enten sende en e-post til selgers kundeservice eller kontakte kundeservice via telefon. Det ønskes da opplyst bakgrunn for angring.

Angrerett meldes til Kundeservice.
E-post: kontakt@opplysningen.no
Tlf: 22 55 10 20

Spesielt om «Salgsverdi» på et kjøretøy

Potensiell Salgsverdi på et kjøretøy er basert på avskrivningskurver per modell, markedstilpasninger basert på salg via Finn.no og andre opplysninger. Kvaliteten på verdiestimatet er best jo nyere bilen er, og jo mindre den har gått i kilometer. Jo eldre bilen er og jo mer særegen den er, jo vanskeligere er det å gi presise estimater. Det er en del andre variabler som kan påvirke verdivurderingen, og vi har eksempelvis ikke full oversikt over ekstrautstyr og tilstand. Vi tar således intet ansvar for kvaliteten på Salgsverdi utover at den er forsøkt å være mest mulig treffende.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
Mangler meldes til kundeservice.
E-post: kontakt@opplysningen.no
Tlf: 22 55 10 20

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. Angrerett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.