Åpenhetsloven

For 1881 Group er det viktig å drive virksomheten ansvarlig. Selskapet støtter fullt opp om og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold slik dette følger av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Selskapet forventer at gruppens leverandører og forretningspartnere gjør det samme, og vil utføre aktsomhetsvurderinger.

Selskapet er omfattet av åpenhetsloven og forpliktelsene til å utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskapet er i gang med å implementere disse forpliktelsene, herunder videreutvikle rutiner når det kommer til å kartlegge, vurdere og håndtere risiko i egen virksomhet og i leverandør-/verdikjede.

Selskapet vil årlig offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i tråd med åpenhetslovens krav.

For ytterligere informasjon vedrørende åpenhetsloven og dokumentasjon, vennligst kontakt vår kundeservice.