Abonnementsvilkår for 1881-appen

1. Generelt

Disse abonnementsvilkårene gjelder for eventuelt kjøp av abonnement i 1881-appen. Disse abonnentsvilkårene gjelder i tillegg til de generelle brukervilkårene (som gjelder for bruk av appen uavhengig av kjøp av abonnement). Ved eventuell motstrid går disse abonnementsvilkårene foran.

1881-appen leveres av Opplysningen 1881 AS, org. nr. 995 955 326, og betegnes i det følgende som "1881", "vi" eller "oss".

Brukeren er den som lastet ned 1881-appen og bruker den og betegnes i det følgende som "brukeren" eller "du".

Et abonnement er personlig og gir kun tilgang til bruk på én enhet (f.eks. én mobil). Du må være 18 år for å kunne tegne abonnement. For kjøp av abonnement kan det også være nødvendig at du aksepterer kjøpsbetingelsene til din app-butikk (for eksempel Apple App Store eller Google Play).

2. Abonnementet og funksjonalitet

Abonnementet gir tilgang ut avtaleperioden som er angitt i bestillingen, og fornyes automatisk i henhold til det som fremgår av bestillingen, med mindre du sier det opp i tråd med punkt 5.

Abonnementet gir tilgang til tilleggsfunksjonalitet som ikke er tilgjengelig for app-brukere uten abonnement. Når du bestiller abonnementet får du presentert en oversikt over de tilgjengelige tilleggsfunksjonene.

3. Priser og betaling

Prisen oppgis ved kjøpstidspunktet. Du vil bli fakturert på forskudd for hver abonnementsperiode (f.eks. 30 dager). Faktureringen gjøres via gjeldende betalingsløsning, f.eks. via Apple App Store./ Google Play.

Om vi tilbyr en prøveperiode blir abonnementet automatisk fornyet til ordinær pris ved prøveperiodens utløp, med mindre du sier det opp i tråd med punkt 7.

Vi har rett til å endre prisen med minst 14 dagers varsel. Den nye prisen vil gjelde for din neste abonnementsperiode. En prisendring til din ugunst vil bare bli gjort gjeldende hvis du har fått varsel om endringen på e-post eller SMS. Hvis prisendringen er høyere enn endringen i konsumprisindeksen skulle tilsi, kan du kostnadsfritt si opp avtalen med virkning fra tidspunktet når endringen trer i kraft. Denne rettigheten gjelder ikke ved første gangs prisendring etter utløpet av prøveperioden, men du kan fortsatt si opp abonnementet som vanlig etter punkt 5.

Ved manglende betaling kan vi sperre ditt abonnement frem til vi har mottatt betaling.

4. Angrerett

Om vi tilbyr en prøveperiode, kan du si opp avtalen når som helst, og i så fall tilbyr vi i praksis 30 dagers angrerett.

Uansett gir angrerettloven deg rett til å gå fra abonnementet innen 14 dager uten å oppgi en grunn for dette (angrerett), hvor angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss om dette gjennom å kontakte kundeservice. Vi anbefaler at dette gjøres skriftlig på e-post. Du kan også bruke dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

 5. Oppsigelse

Du har rett til å si opp abonnementet når som helst. Oppsigelsen får virkning fra neste abonnementsperiode. Du har tilgang til tjenesten ut din abonnementsperiode.   

Apple og Google har egne regler for oppsigelse og opererer med egne tidspunkter for belasting av betalingskortet. Hvis du har sagt opp abonnementet, men likevel blir trukket for en ny abonnementsperiode, kan du ta kontakt med oss for refundering.

Oppsigelsesprosessen er avhengig av hvor du inngikk avtalen. Har du inngått avtalen via Apple App Store, må du si opp avtalen via Apple. Du kan ta kontakt med kundeservice for å få bistand til å avslutte abonnementet.

Vi kan si opp ditt abonnement med 14 dagers varsel, men ikke før utløp av inneværende abonnementsperiode.

6. Endringer i abonnementet

Vi kan gjøre endringer i abonnementet, herunder i tilleggsfunksjonalitetene som er tilgjengelige i abonnementet. Endringer som ikke er nødvendige for å levere tjenesten eller oppfylle loven finner du i endringsloggen i 1881-appen.

Dersom endringer påvirker deg negativt på en ikke uvesentlig måte, vil vi sende deg et skriftlig varsel på e-post, SMS eller i appen. Hvis du ikke kan beholde 1881-appen uendret, har du rett til å heve avtalen. Krav om heving må gjøres gjeldende innen 30 dager etter at du fikk melding om endringene, eller innen 30 dager etter at endringen ble foretatt.

7. Endring av abonnementsvilkår

Vi kan endre disse abonnementsvilkårene, eksempelvis som følge av ny lovgivning, ny teknologi eller endringer i appens funksjonalitet. Ved eventuelle endringer i abonnementsvilkårene som påvirker deg negativt på en vesentlig måte vil vi varsle deg med minimum 14 dagers varsel via e-post, SMS eller i appen. Dersom du ikke aksepterer endringene, kan du si opp avtalen før endringen trer i kraft. Sier du ikke opp avtalen, vil du være bundet av de nye abonnementsvilkårene.

8. Lovvalg og klagemuligheter

Abonnementsvilkårene reguleres av norsk rett. Som forbruker følger dine lovfestede rettigheter av digitalytelsesloven. Våre rettigheter følger av samme lov.

Ved eventuelle feil i abonnementet må du gi melding til oss. Hvis du venter for lenge med å gi melding kan kravet tapes etter foreldelsesloven og alminnelige regler om passivitet.

Dersom du ønsker å klage eller reklamere kan du kontakte osskundeservice@opplysningen.no eller +47 22 55 10 20.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling.

EU-kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i en annet EU eller EØS-land. Klagen inngis via denne lenken.

---